Pierôt Amsterdam 020-6794120
Pierôt Haarlem 023-5511156

Privacybeleid

Inleiding

Pierôt Coiffures neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot verwerking van je persoonsgegevens door ons. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen.

Voor vrgen kun je altijd contact opnemen met info@pierot.nl.

Wie is Pierôt Coiffures?

Pierôt Coiffures is een Besloten Vennootschap, kantoorhoudende te (2012 DG) Haarlem aan Houtplein 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34117748. Pierôt Coiffures is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Pierôt Coiffures de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Pierôt Coiffures jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Pierôt Coiffures jouw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Pierôt Coiffures voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Pierôt Coiffures worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde Direct marketing
Gegevens Naam, NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Loyaliteitsprogramma
Gegevens User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde Online afspraken maken
Gegevens E-mailadres
Grondslag Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten

Doeleinde Management
Gegevens Omzet, bezoekhistorie
Grondslag Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Pierôt Coiffures heeft jouw gegevens in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  • Inzage
  • Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Pierôt Coiffures over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Pierôt Coiffures. Je kunt verzoeken dat Pierôt Coiffures je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Pierôt Coiffures de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Pierôt Coiffures of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Pierôt Coiffures te verkrijgen. Pierôt Coiffures zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Pierôt Coiffures je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Pierôt Coiffures

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@pierot.nl. Pierôt Coiffures zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Pierôt Coiffures een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Pierôt Coiffures je verzoek afwijst wordt in het antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Pierôt Coiffures verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Pierôt Coiffures ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Pierôt Coiffures worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: "Apparaat") worden opgeslagen.

De cookies die via de website van Pierôt Coiffures worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over "cookies" hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Pierôt Coiffures je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@pierot.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Pierôt Coiffures jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@pierot.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pierôt Coiffures
Haarlem, 2019